ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยอำนาตตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตให้ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด