บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า ตามกรณีต่อไปนี้

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า ตามกรณีต่อไปนี้

 • สินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด
 • สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) โดยสินค้าที่จะทำการขอคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการติดตั้ง ใช้งานหรือดัดแปลง บาก เจาะ เซาะ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของบริษัทฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

 • สินค้าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • สินค้าที่เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท และการติดตั้งผิดวิธี
 • สินค้าประเภทสั่งผลิต (Custom made) หรือสินค้าที่มีขนาดพิเศษ
 • สินค้าโปรโมชั่นลดล้างสต็อก (Clearance) และสินค้าของแถม

ช่องทางการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่ายขาย หมายเลขโทรศัพท์ 080-074-7666 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจากบริษัทฯ การส่งสินค้าคืนสามารถส่งคืนสินค้าได้ดังนี้

 • ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเอง
 • บริษัทฯ ขนส่งเข้ารับสินค้า

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสดทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • คืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร