กิจกรรมอบรม Workshop ในหัวข้อ “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ”

กิจกรรมอบรม Workshop ในหัวข้อ “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ”

บริษัทในเครือ วิชั่นกลาส กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกิจกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบโจทย์ของทุกความต้องการของลูกค้า

ด้วยการดำเนินงานของคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล จึงได้จัด “กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหาร และการเป็นผู้นำ เช่น ทักษะด้านความคิด ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการวางแผน การบริหารเวลา เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

workshop

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม Workshop 

ผู้บริหารกล่าวเปิดงานและแนะนำอธิบายในการจัดอบรมหัวข้อ “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” 

วิทยากรผู้ให้ความรู้ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว และอาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

รวมภาพบรรยากาศภายในงานการจัดอบรม Workshop ครั้งนี้