ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยตามความมาตรา 20

ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยตามความมาตรา 20

ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยตามความมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกใบอณุญาตฉบับบนี้ให้ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด