ใบรับรองมาตราฐาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมสีเขียว คือ ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน