ใบรับรองมาตราฐาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง