บัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลง พ.ศ.2520 ออกบัตรส่งเสริมนี้ให้แก่ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการออกให้แก่ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

TISI Licence

To display the standards mark on industrial products by virtue of the industrial product standards Act, B.E.2511 (1968),