ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด