ใบรับรองมาตราฐาน

บัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลง พ.ศ.2520 ออกบัตรส่งเสริมนี้ให้แก่ บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด